Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea cu sediul în Focșani, Bulevardul Gării nr. 14 angajează personal contractual, cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de maxim 6 luni, după cum urmează:

Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile   – 4 posturi medic specialist epidemiologie
Condiții specifice:
– diploma de licență
– certificat de medic specialist epidemiologie
– certificat de membru al Colegiului Medicilor

2 posturi asistent medical  gradul principal specialitatea  igienă și sănătate publică
Condiții specifice
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică  -diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (igienă și sănătate publică) conform Ordinului Ministrui Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017;
– adeverință de asistent medical principal în specialitatea igienă și sănătate publică
– certificat de membru al OAMGMAMR vizat la zi

14 posturi asistent medical debutant, specialitatea igienă și sănătate publică sau generalist
Condiții specifice
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică  sau diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 -asistent generalist

1 post asistent medical debutant specialitatea farmacie
Condiții specifice
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă specialitatea farmacie

Laborator de diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic – 1 post chimist principal
Condiții specifice
– diplomă de licență în specialitate
– adeverință/ certificat de confirmare în gradul principal eliberat de Ministerul Sănătății
– certificat de membru al O.B.B.C.S.S.R
– autorizație de liberă practică

1 post biochimist specialist
Condiții specifice
– diplomă de licență în specialitate
– adeverință/ certificat de confirmare în gradul specialist eliberat de Ministerul Sănătății
– certificat de membru al O.B.B.C.S.S.R
– autorizație de liberă practică

1 post asistent medical principal specialitatea laborator
Condiții specifice
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea laborator
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (laborator) conform Ordinului Ministrui Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017;
– adeverință de grad principal specialitatea laborator
– certificat de membru al OAMGMAMR vizat la zi

2 posturi asistent medical specialitatea laborator
Condiții specifice
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea laborator
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă și certificat de specializare (laborator) conform Ordinului Ministrui Sănătății nr. 613/2013 sau Ordinului Ministrului Sănătății nr. 942/2017;
– minimum 6 luni vechime ca asistent medical specialitatea laborator
– certificat de membru al OAMGMAMR vizat la zi

Laborator de diagnostic și investigare în sănătate publică- chimie sanitară/toxicologie   – 1 post chimist specialist
Condiții specifice
– diplomă de licență în specialitate
– adeverință/ certificat de confirmare în gradul specialist eliberat de Ministerul Sănătății
– certificat de membru al O.B.B.C.S.S.R
– autorizație de liberă practică

Compartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă – 2 posturi medic specialist igienă
Condiții specifice
– diploma de licență
– certificat de medic specialist igienă
– certificat de membru al Colegiului Medicilor

13 posturi asistent medical debutant specialitatea igienă și sănătate publică sau generalist
Condiții specifice
– diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 specialitatea igienă și sănătate publică sau diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 -asistent generalist

Compartiment evaluare și promovare a sănătății 1 post referent de specialitate debutant
Condiții specifice
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul relații publice și comunicare sau jurnalism

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

– are cetățenia romană, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul în Romania; b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
– are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvarșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvarșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Persoanele interesate vor depune următoarele documente:

– cerere adresată conducătorului instituției, cu precizarea postului și a compartimentului;  2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și /sau în specialitatea studiilor, în copie, pentru posturile la care este prevăzută condiția de vechime în specialitate.
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează:
– adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
– curriculum vitae

În cazul în care solicitanții nu dețin sau nu pot obține în timp util adeverințele medicale , persoanele selectate vor depune aceste documente ulterior.

Documentele menționate se vor depune la Direcția de Sănătate Publică Vrancea pană pe data de 14.04.2020 ora 16,00.

Modalități de depunere:
– la sediul instituției din Focșani B-dul Gării nr. 14
– prin e-mail la adresa carmen.gheor[email protected] (solicitați confirmare de primire pentru mesaje!).

În cazul în care vor fi depuse mai multe cereri de încadrare decat numărul posturilor disponibile, selecția candidaților se va face pe baza unui interviu , care se va organiza pe data de 15.04.2020 .

Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0237/225979/330, e-mail [email protected].

Sursa: dspvn.ro

Articolul precedentVIDEO Prefectul județului a solicitat ca Spitalul Focșani să fie preluat de Armată și Ministerul Sănătății
Articolul următorBOMBĂ! Managerul Spitalului Focșani, infectat cu Covid19, cazat la Oscar din 25 martie